2016 Program wakacyjny Montessori Master Teachers – DNeil i Michael Duffy
Zapisy w ramach programu
2016 Program wakacyjny Montessori Master Teachers – DNeil i Michael Duffy
Na kurs
Formularz rejestracyjny

Dane uczestnika (* pola wymagane)
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać ulice.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać doświadczenie z dziećmi.

Dane do faktury


Proszę wpisać nazwę firmy.
Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać nazwisko.
Proszę wpisać adres email.
Proszę wpisać numer telefonu.
Proszę wpisać adres.
Proszę wpisać numer domu.
Proszę wpisać kod pocztowy.
Proszę wpisać miasto lub miejscowość.
Proszę wpisać nip.
Informacja prawna

Ochrona antyspamowa

79J0N0
Błądny kod

Obecnie w naszym kraju działa już wiele szkół Montessori. Są to nowe, prężnie rozwijające się placówki, często borykające się z wyzwaniami: pracą z rodzicami, planowaniem, motywacją dziecka czy kierowaniem klasą przez nauczyciela.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych placówek, Polski Instytut Montessori z ogromną przyjemnością zaprasza na unikatowy program dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, prowadzony przez państwa D’Neil i Michael Duffych, którzy podzielą się z nami 40-letnim doświadczeniem z pracy w klasie, szkolenia dorosłych i prowadzenia szkół.

Program ma za zadanie przedstawienie teorii i codziennej praktyki w środowisku Montessori. Po roku konsultacji placówek przez naszych trenerów widzimy wyraźną potrzebę omówienia opisanych niżej zagadnień.

Warsztaty będą składały się z dwóch sesji: porannej, poświęconej zagadnieniom teoretycznym, oraz popołudniowej – praktycznej.

Cena: 3100 zł, 50% zniżki dla kadry PIM

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori, ul. Dzierzby 26/28, Warszawa-Ursynów

Planowany termin: 8-24 sierpnia 2016, z wyjątkiem niedziel, w godz. 9.00-17.00

Tematyka sesji porannych „Filozofia i Zarządzanie klasą”

Przygotowanie nauczyciela. Zostanie nauczycielem Montessori, wymaga od dorosłego przejścia radykalnej transformacji. Maria Montessori wzywała nauczycieli, by byli jednocześnie rzemieślnikami, naukowcami i „świętymi”. Pociąga to za sobą zmianę podejścia do uczniów oraz odmienne rozumienie swojej roli jako nauczyciela w porównaniu z założeniami konwencjonalnej edukacji.

Przygotowanie otoczenia. To jest jeden z kluczowych elementów naszej pedagogiki i stanowi istotną część filozofii montessoriańskiej. Ta sesja przygotuje uczestników do stworzenia fizycznego, intelektualnego, społecznie zaangażowanego i duchowego otoczenia w klasie.

Psychologia rozwojowa. Cztery etapy rozwoju wg Marii Montessori wyznaczają rozwój dziecka pod względem psychicznym, poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Te etapy wyznaczają ramy naszej pedagogiki. Podczas zajęć nacisk zostanie położony na drugi etap rozwoju (wiek 6-12 lat), ale w odniesieniu do wszystkich pozostałych etapów.

Rozwój neurologiczny. Poznanie rozwoju neurologicznego człowieka od łona matki do dorosłości pokazuje, jak wyłaniają się „fazy sensytywne”: od neurogenezy (formowania się neuronów) w łonie matki do synaptogenezy (kształtowania się połączeń między neuronami), która następuje w wyniku interakcji z otoczeniem.

Fundamentalne zasady. Jakie warunki musi spełnić program edukacji, by nazwać go prawdziwie montessoriańskim? Na tych zajęciach przedstawimy listę wskazówek, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia do oceny programu nauczania.

Edukacja kosmiczna. Edukacja kosmiczna jest sercem programu Montessori, spoiwem, które łączy wszystkie zagadnienia w jednej płaszczyźnie. Po ogólnym wprowadzeniu do edukacji kosmicznej na tej sesji przeanalizujemy, jak różne Wielkie Lekcje przedstawić jako edukację prawdziwie zintegrowaną.

Autonomia / Samodyscyplina. Zarządzanie klasą w środowisku montessoriańskim ma charakter szczególny, ponieważ oczekuje się, że to uczeń sprawuje kontrolę nad własną edukacją poprzez niezależną pracę. Właśnie zaangażowanie w pracę ma otwierać drogę do samodyscypliny i dzięki temu rozwiązywać problemy z zachowaniem, które zwykle pojawiają się w klasie.

Budowanie społeczności / Edukacja dla Pokoju. Naszym podstawowym narzędziem do utrzymania dyscypliny w klasie montessoriańskiej, poza zaangażowaniem ucznia w owocną pracę, jest nacisk, jaki kładziemy na budowanie społeczności. Zachowanie dziecka jest wynikiem szacunku dla wszystkich członków społeczności szkolnej. Nauczyciele w pierwszym rzędzie tworzą atmosferę wzajemnego szacunku i uczą pokojowych metod rozwiązywania konfliktów.

Obserwacja. W obecnych czasach, które opanowała obsesja testów, obserwacja nadal pozostaje głównym narzędziem pracy nauczycieli Montessori. Wykorzystują ją do oceniania postępów swoich uczniów oraz służy ona do tego, by właściwie odpowiadać na potrzeby dzieci. Niezbędnym elementem roli nauczyciela jest „stanie się” badaczem i stosowanie zdefiniowanej przez Marię Montessori „pedagogiki naukowej”.

Planowanie. Kiedy nauczyciel planuje realizację programu, powinien uwzględnić w przeprowadzanych lekcjach najważniejsze elementy programu, łączyć tematy ze sobą i utrzymywać zaangażowanie uczniów. Należy wtedy wziąć pod uwagę, że cykl edukacyjny zajmuje trzy lata. Sesja na ten temat będzie składała się z dwóch części i będzie połączona z popołudniowymi zajęciami praktycznymi.

Tradycyjna i współczesna edukacja Montessori. Maria Montessori wyprzedziła odkrycia wielu współczesnych teoretyków edukacji, jak np. Howarda Gardnera i jego teorię o różnych rodzajach inteligencji, podobnie jak konstruktywistyczne teorie Lwa Wygotskiego i wielu innych uznanych badaczy XX wieku. Przyglądając się tym teoriom, możemy docenić osiągnięcia Marii Montessori i pogłębić ich zrozumienie.

Motywacja. „Zarządzanie” klasą powinno dążyć do stworzenia atmosfery wykorzystującej wrodzoną motywację, która sprawia, że dzieci uczą się z przyjemnością i satysfakcją. Istnieje duża liczba współczesnych badań wykazujących, że założenia Marii Montessori w tym zakresie były słuszne. Podczas zajęć skoncentrujemy się na technikach, które sprawią, że pobudzimy taką motywację w klasie.


Tematyka sesji popołudniowych „Praktyka i prezentacje”

Proces dodawania / Zapamiętywanie (matematyka). Śledzimy, na przykładzie dodawania, przejście od konkretu do abstraktu za pomocą złotych pereł, gry w znaczki i liczydła. Biegłość w wykorzystywaniu tych umiejętności wynika z zapadania w pamięć faktu matematycznego jakim jest dodawanie. Procesowi temu pomagają także tabele i tablice do dodawania oraz wąż sumujący.

Elementy składające się na ten proces nauczania wdrażają podstawowe zasady pedagogiki Montessori: od konkretu do abstraktu, samodzielna praca/samoedukacja, nauka poprzez odkrywanie itd.

Części zewnętrzne / Wiedza początkowa / Funkcje ciała (biologia). Przyjrzymy się drodze od znanego do mniej znanego i poszerzaniu wiedzy z zakresu biologii poprzez poznawanie zewnętrznych części kręgowców, wiedzę początkową (Kim jestem? – materiał z pytaniami i odpowiedziami) oraz poznawanie funkcji ciała kręgowców. Program nauczania tego przedmiotu został tak skonstruowany, by położyć fundament pod bardziej zaawansowaną pracę w zakresie klasyfikacji organizmów oraz by umieścić człowieka w kontekście innych żyjących istot na naszej planecie.

Wstęp do czytania (język). Nauka czytania jest zadaniem, które stanowi, względnie nowe w historii rodzaju ludzkiego, wyzwanie neurologiczne. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami nauka czytania składa się z nakładających się na siebie systemów, m.in. fonetyki (głoski), składni (gramatyka) i semantyki (znaczenie słów). Materiały Montessori dają solidne podstawy do nauczania fonetyki i gramatyki, uzupełniamy te narzędzia innymi technikami, jak: wspólne czytanie, czytanie wspomagane i program oparty o literaturę.

Rodzina trójkątów / Trójkąty konstrukcyjne (geometria). Praca z pudełkiem patyków geometrycznych może prowadzić do stworzenia „siedmiu trójkątów świata”. Z kolei trójkąty konstrukcyjne, dzięki którym budujemy niezliczone inne figury, pozwalają uczniowi na aktywne, nieustanne odkrywanie, co jest zgodne z konstruktywistycznym podejściem do edukacji forsowanym przez Marię Montessori.

Fundamentalne potrzeby człowieka (historia). Analiza fundamentalnych potrzeb człowieka pokazuje, czego potrzebuje każdy człowiek niezależnie od miejsca i czasu, w którym żyje, oraz jak różnie zaspokaja te potrzeby w zależności od sytuacji. Ta „jednorodność w różnorodności” jest centralnym motywem edukacji kosmicznej. To zupełnie inny sposób nauczania historii niż w przypadku edukacji konwencjonalnej, przechodzący, przy okazji, na wyższy poziom podstawowego nauczania o cywilizacji.

Linia życia (historia) / Pierwsza klasyfikacja (biologia). Jakie są podwaliny tych dwóch działów nauki? W jaki sposób wpisują się one w kontekst edukacji kosmicznej? Jak uzupełniają się nawzajem? To jest jeden z najlepszych przykładów, jak wdrożyć filozofię edukacji kosmicznej w codzienną praktykę w klasie.

Szachownica (matematyka). Szachownica daje uczniowi do ręki cudowne narzędzie do przechodzenia od konkretu do abstraktu podczas mnożenia liczb wielocyfrowych. Czynności, które wykonuje uczeń podczas tego procesu, wykorzystują podstawowe zasady wynikające z pedagogiki Montessori: od konkretu do abstraktu, samodzielna praca/samoedukacja, nauka poprzez odkrywanie itp.

Funkcje słów (język). Jak nauka o częściach mowy wpływa na czytanie i pisanie? Jak tworzyć prezentacje, angażujące uczniów? Jest to dobry przykład tego, w jaki sposób dostosowujemy się do rozwoju umiejętności językowych właściwych uczniowi w danym wieku i do faz sensytywnych odpowiednich dla jego rozwoju neurologicznego.

Słońce i Ziemia (geografia). To istotny przykład z programu nauczania geografii, który ilustruje, jak wdrożenie edukacji kosmicznej wpływa na postrzeganie samych siebie. Pokazanie po raz pierwszy uczniowi Słońca i Ziemi uświadamia mu, że nie jest centrum wszechświata i daje mu możliwość wykonania pierwszego kroku w celu znalezienia własnego miejsca we wszechświecie.

Geografia ekonomiczna (geografia). Geografia ekonomiczna daje uczniowi ważną lekcję wzajemnych zależności między ludźmi na skalę globalną – to kolejny kluczowy dział edukacji kosmicznej i istotny element na drodze do zrozumienia współczesnego świata, w którym żyjemy i w którym musimy zająć własne miejsce.

Proces pisania (język). Pisanie stanowi połowę montessoriańskiego projektu doskonalenia kompetencji językowych, równolegle z czytaniem (oba działy są wspomagane przez gramatykę). Uczniowie rozwijają swój „autorski głos”, pisząc własne teksty. Musimy nauczyć ich właściwego procesu: rozpoznawania formy i tematu; napisania pierwszego szkicu; przedstawienia „pierwszego” tekstu na forum publicznym w celu zebrania opinii; wprowadzania własnych zmian i przeróbek bądź z pomocą redaktora z zewnątrz; i wreszcie przygotowanie ostatecznego tekstu do publikacji.

„Korekty” wprowadzane przez dorosłego w zbyt wczesnej fazie tego procesu mogą zabić chęć pisania.

Ostatni dzień sesji zostanie poświęcony tematom, które uczestnicy sesji uznają za potrzebne do uzupełnienia zagadnień przedstawionych w dniach poprzednich.

O prowadzących:

Rebecca D’Neil Duffy naucza już od ponad 50 lat. Po 10 latach pracy jako nauczyciel w tradycyjnej placówce urodziła dziecko, które spowodowało, że zakochała się w pedagogice Montessori. D’Neil posiada Dyplom Nauczyciela Montessori (2,5-6 lat) wydany przez AMI (Association Montessori International) oraz Dyplom Nauczyciela Montessori (6-12 lat) wydany przez AMS (American Montessori Society). D’Neil zdobyła także stopień Master of Education w zakresie poradnictwa i doradztwa oraz certyfikat administracji i zarządzania. Przez 21 lat prowadziła własną szkołę w Georgii, która jest członkiem AMS. Od 25 lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli w Stanach Zjednoczonych i Portoryko, a ponadto wspólnie z mężem Michaelem prowadzi szkolenia dla rodziców, konsultacje placówek szkolnych i przedszkolnych i występuje na licznych konferencjach Montessorianskich na całym Świecie. Również wspólnie z mężem napisała dwie książki: Children of the Universe: Cosmic Education in the Montessori Elementary Classroom (Dzieci wszechświata. Edukacja kosmiczna w montessoriańskiej szkole podstawowej) i Love of Learning: Supporting Intrinsic Motivation in Montessori Students (Z miłości do nauki. Wspieranie wewnętrznej motywacji u dzieci w placówkach montessoriańskich).

Michael Duffy zaangażował się w edukację montessoriańską w momencie, kiedy jakieś 40 lat temu jego córka przekroczyła próg szkoły Montessori. Po 21 latach pracy jako dziennikarz przekwalifikował się na nauczyciela, uzyskując Dyplom Nauczyciela Montessori (6-12 lat) wydawany przez AMS. Był współzałożycielem Blackstock Montessori School w Villa Rica, Georgia, i posiada doświadczenie w nauczaniu dzieci w wieku 6-9 i 9-12 lat oraz w prowadzeniu szkolnego centrum multimedialnego. Poza certyfikatami montessoriańskimi, uzyskał także licencjat w zakresie filozofii, tytuł magistra teologii oraz Master of Education w dziedzinie edukacji medialnej. Michael bierze udział w konferencjach lokalnych, krajowych i międzynarodowych, przeprowadza konsultacje placówek oraz szkoli nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, Portoryko i Kanadzie. Jest autorem Math Works: Montessori Math and the Developing Brain (Prace matematyczne. Matematyka Montessori a rozwój mózgu) oraz współautorem Children of the Universe: Cosmic Education in the Montessori Elementary Classroom i Love of Learning: Supporting Intrinsic Motivation in Montessori Students.

Warsztaty zarejestrowane z możliwością odsłuchania

Warsztaty zrealizowane stacjonarnie przez Polski Instytut Montessori

Kontakt

Polski Instytut Montessori

Lwowska 11/3

00-660 Warszawa

 

Adres do korespondencji

Ośrodek Szkoleniowy PIM:

ul.Cybernetyki 13

02- 677 Warszawa

 

Dane rejestrowe

NIP: 5291752798

 

REGON: 141521190

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – 2.14/00260/2022

Numer konta

05 1090 1056 0000 0001 0976 5349

Kontakt

📧 sekretariat.pim@montessori.info.pl 📱+ 48 723 555 502 (godz. 9-13)

📧 instytut.montessori@gmail.com 📱 +48 667 879 300 (godz. 9-17)

Formularz kontaktowy
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić imię i nazwisko!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić numer telefonu!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić adres e-mail!
Pole zostało prawidłowo wypełnione!
Proszę wprowadzić treść wiadomośći!
Pole zostało zaznaczone!
Pole wymagane!
79410
Kod prawidłowy!
Pole wymagane!