Polski Instytut Montessori
Warsztaty
REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.MONTESSORI.INFO.PL

       I.          Postanowienia ogólne

 

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.montessori.info.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w Serwisie materiałów i usług. Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Joanna Maghen prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POLSKI INSTYTUT MONTESSORI JOANNA MAGHEN z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11 lok. 3, 00-660 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Lwowska 11/3, 00-660 Warszawa), NIP: 5291752798, REGON: 141521190, adres e-mail: instytut.montessori@gmail.com.

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

     II.          Definicje

1.      Sprzedawca – Autor, właściciel i administrator Serwisu będący osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą POLSKI INSTYTUT MONTESSORI JOANNA MAGHEN z siedzibą przy ul. Lwowskiej 11 lok. 3, 00-660 Warszawa, NIP: 5291752798, REGON: 141521190

2.      Autor – firma opisana szczegółowo w punkt 1 ust. 1 Regulaminu.

3.      Sklep/Serwis – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  www.montessori.info.pl, pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie treści oferowanych w Serwisie, w tym Produktu oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie. 

4.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

6.      Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zapisu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

9.      Formularz Zapisu - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez zapisanie się oraz określenie sposobu dostawy i płatności.

10.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą, w szczególności kurs/warsztat online lub stacjonarny. 

11.   Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę odpłatnych usług dostępnych w Serwisie.

12.   Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu www.montessori.info.pl.

 

    III.          Kontakt z Serwisem

1.      Siedziba Sprzedawcy: ul. Cybernetyki 13, 02- 677 Warszawa.

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: instytut.montessori@gmail.com

3.      Numer kontaktowy Sprzedawcy: 667 879 300

4.      Wskazane w niniejszym punkcie dane kontaktowe stanowią jedyną formę kontaktu dostępną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5.      Klient w celu sprawnego użytkowania Serwisu powinien dysponować aktywnym i czynnym adresem e-mail oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w działającą przeglądarkę internetową. 

   IV.          Postanowienia ogólne

1.      Każdy użytkownik Internetu, w szczególności Klient może swobodnie wchodzić na stronę Serwisu.

2.      Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.      Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 3 rozumie się w szczególności zdarzenie o charakterze nagłym i nadzwyczajnym, niezależne od Sprzedawcy, którego nie mógł on przewidzieć oraz któremu nie był w stanie zapobiec.

5.      Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

     V.          Zasady składania Zamówienia i wykonania Umowy

1.      W przypadku kursu zdalnego Klient wypełnia Formularz rejestracyjny a następnie wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaca zamówienie w określonym terminie.

2.      Dostęp do platformy szkoleniowej www.muszelka.montessori.info.pl (dalej „Platforma”) Klient otrzymuje niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty dokonanej poprzez płatność online (PayU), poprzez otrzymanie kodu dostępu. W pozostałych przypadkach tj. przy dokonaniu płatności w sposób odmienny, Klient otrzyma dostęp do Platformy po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.  

3.      W przypadku kursów stacjonarnych Klient podpisuje umowę o uczestnictwo w kursie Program Wczesnej Edukacji Montessori (dalej „Umowa”).

4.      Klient każdorazowo, w zależności od wyboru rodzaju Produktu, zostanie poinformowany mailowo o terminie i sposobie realizacji Zamówienia.

5.      Do skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia i wskazanie danych kontaktowych i adresowych.

6.      W przypadku, gdy podane przez Klienta dane w formularzu są błędne, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania przez Klienta z Produktu. 

7.      Zamawiający Klient ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu Produktu. Email może nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.

             VI.          Prawo do odstąpienia od Umowy

1.      Rezygnacji z dostępu do Produktu – w zakresie kursu stacjonarnego, użytkownik może dokonać na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez przesłanie na adres email instytut.montessori@gmail.com wiadomości zawierającej informację o rezygnacji.

2.      Rezygnacji z dostępu do Produktu – w zakresie kursu zdalnego, użytkownik może dokonać na 5 dni wyłącznie przed wykorzystaniem kodu dostępu, o którym mowa pkt. VI Regulaminu, na adres email instytut.montessori@gmail.com wiadomości zawierającej informację o rezygnacji.

3.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 4 poniżej.

4.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5.      Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy:

·        Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta;

·        Klient został poinformowany, że po rozpoczęciu świadczenia (np. przesłaniu kodu dostępu do kursu, warsztatu, online) utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

            VII.        Reklamacje

1.      Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy instytut.montessori@gmail.com.

2.      Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

3.      W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.      O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Polski Instytut Montessori poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji przez Formularz Zgłoszenia.

 

          VIII.          Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, w tym umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

·        W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

·        W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

4.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i taką możliwość gwarantuje mu Sprzedawca.

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

             IX.        Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3.      O każdej zmianie, o której mowa w ust. 2, Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do faktury

Polski Instytut Montessori
ul. Lwowska 11/3
00- 660 Warszawa

 

nip 5291752798
regon 141521190
Konto bankowe Santander Bank Polska nr 05109010560000000109765349
Ośrodek Szkoleniowy

Polski Instytut Montessori
ul. Kłosia 7 
02- 466 Warszawa

Nr wpisu do RIS: 2.14/00260/2022

Kontakt

Administracja
Faktury i rozliczenia
Wykładowca